REGULAMIN I UMOWA PROMINDER

§ 1 Definicje


 1. System / Aplikacja / PROminder - system internetowy PROminder dostępny pod adresem https://prominder.pl/

 2. Operator Systemu – Perbis Łukasz Świstak ul. Kościuszki 38, 39-200 Dębica NIP 872-230-13-76.

 3. Użytkownik – Firma, Specjalista lub Klient.

 4. Konto – część Systemu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Systemu zalogowanym Użytkownikom. Konta różnią się pomiędzy sobą funkcjonalnościami zależnie od wybranego Pakietu z Cennika.

 5. Klient – osoba fizyczna, która najpóźniej w momencie założenia Konta w Systemie ukończyła 16 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która utworzyła Konto w Systemie w celu korzystania z Usług oferowanych przez Firmy, lub ogólnie osoba wpisana do kalendarza przez Firmę.

 6. Firma – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Systemu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową oraz utworzyła konto w Systemie w celu świadczenia usług dla Klientów

 7. Specjalista – Osoba zatrudniona w Firmie, która posiada własny kalendarz do rejestracji Klientów w Systemie

 8. Program Poleceń – funkcja za pośrednictwem której Firmy mogą polecać System i Usługi PROminder potencjalnym zainteresowanym nowym Firmom.

 9. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną aplikacji dla Użytkowników.

 10. Rejestracja – proces umożliwiający założenie Konta w Systemie, którego obligatoryjnym elementem jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe ukończenie Rejestracji.

 11. Usługi PROminder – usługi świadczone przez Operatora Systemu na rzecz Użytkowników

 12. Usługa – wszelkie usługi oferowane za pomocą Systemu przez Firmy.

 13. Rezerwacja – dokonanie przez Użytkownika rezerwacji Usługi za pomocą Systemu, ze wskazaniem wybranej przez Klienta daty oraz godziny wykonania Usługi.

 14. Błąd krytyczny – błąd systemu, którego skutkiem jest całkowite zatrzymanie pracy Systemu lub zmiana funkcjonalności jednego lub więcej modułów Systemu w sposób uniemożliwiający korzystanie z Systemu.

 15. Cennik – wykaz uwzględniający rodzaj i wysokość opłat, związanych z korzystaniem z Systemu, opublikowany na stronie https://prominder.pl/Cennik.pdf . Cennik stanowi integralną część zawieranej Umowy.

 16. Pakiet – jest jedną z opcji znajdujących się w Cenniku.

 17. Okres rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, za który dokonywane są płatności za korzystanie z Systemu. Operator Systemu zastrzega sobie możliwość zmiany Okresu rozliczeniowego dla wybranych Pakietów w drodze indywidualnych ustaleń z Firmą.

 18. Okres testowy – wskazany przez Operatora Systemu okres kolejnych 14 (czternastu) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Firmie w sposób bezpłatny.

 19. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Operatorem Systemu i Firmą z chwilą akceptacji Regulaminu i Umowy Systemu przez Firmę w momencie zakupu subskrypcji. Zawierana w języku polskim, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

 20. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.

 21. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.

 22. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z późniejszymi zmianami

 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 2 Postanowienia ogólne


 1. System prowadzony jest przez Operatora Systemu, który jest jednocześnie jego administratorem.

 2. Z Operatorem Systemu można kontaktować się:

  1. pocztą elektroniczną na adres: biuro@perbis.pl;

  2. telefonicznie pod numerem: +48 516 310 444

  3. listownie na adres: Perbis Łukasz Świstak ul Kościuszki 38 39-200 Dębica

 3. System na podstawie Umowy świadczy na rzecz Użytkowników m.in. następujące Usługi PROminder:

  1. umożliwienie korzystanie z Konta;

  2. umożliwienie dokonywanie szybkiej Rezerwacji;

  3. dokonywanie płatności za Usługi na rzecz Firmy za pośrednictwem Systemu;

  4. otrzymywanie przez Klienta przypomnień o terminie zarezerwowanych Usług;

 4. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Systemu są następujące: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i cookies:

  1. Mozilla Firefox w wersji 102.0 lub nowszej LUB

  2. Google Chrome w wersji 103 lub nowszej, LUB

  3. Opera w wersji 89, LUB

  4. Edge 103.

  5. Operator Systemu nie jest stroną żadnych Umów pomiędzy Użytkownikami i tym samym, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za Usługi Firmy.

  6. Operator Systemu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Systemu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Systemu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

  7. Operator Systemu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Systemu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Operatora Systemu.

  8. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Systemu, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej.


§ 3 Zasady korzystania


 1. Operator Systemu umożliwia Użytkownikowi świadczenie za pomocą Systemu usługi polegającej na Rejestrację oraz umawianie spotkań na Usługi z Klientami.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.

 3. Użytkownik korzystając z Systemu zobowiązany jest w szczególności do:

  1. nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Systemu nie zamówionej informacji handlowej,

  3. korzystania ze Systemu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Systemu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  5. korzystania ze Systemu w sposób zgodny z wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 4. Podczas zakładania Konta w Systemie obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika traktowane są jako działania Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ujawnienie loginu i hasła podmiotom trzecim.

 5. Za pośrednictwem Systemu Firma może korzystać z funkcjonalności Konta w zakresie udostępnionym przez Operatora Systemu, w szczególności:

  1. stworzyć i zarządzać profilami Specjalistów,

  2. Dodawać usługi

  3. Dodawać klientów

  4. Dodawać spotkania.

 6. Zawarcie umowy na korzystanie z Systemu może wymagać wniesienia opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem, dostępnym tutaj: https://prominder.pl/doc/Cennik.pdf . Cennik nie stanowi części niniejszego Regulaminu.

 7. Rejestracja Konta Użytkownika oprócz spełnienia pozostałych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie wymaga wniesienia opłaty zgodnej z aktualnie obowiązującym Cennikiem (o ile opłata jest wymagana). Opłata może zostać wniesiona wyłącznie w sposób wskazany w treści Systemu. W celu wniesienia opłaty Użytkownik powinien wybrać jeden z dostępnych sposobów zapłaty i postępować zgodnie z informacjami, które będą wyświetlane. Operator Serwisu nie gwarantuje, że wszystkie metody płatności będą w każdym momencie dostępne. W celu wniesienia płatności za pośrednictwem niezależnego operatora płatności, Użytkownik powinien stosować się do komunikatów i regulaminów przewidzianych przez takiego operatora płatności.

 8. Operator Systemu może uzależnić dostęp do Konta Użytkownika od wpływu całości należnej kwoty opłaty na rachunek bankowy Operatora Systemu. Operator Systemu udostępni dostęp do Konta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu całości należnej kwoty opłaty na rachunek bankowy Operatora Systemu.

 9. Opłata należna za zawarcie umowy na korzystanie z Systemu za pośrednictwem Konta jest wnoszona w okresach rozliczeniowych wynikających z wybranej przez Użytkownika opcji spośród udostępnionych przez Operatora Systemu. Brak wniesienia kolejnej opłaty po zakończeniu okresu rozliczeniowego upoważnia Operatora Systemu do zablokowania Konta do czasu uregulowania opłaty lub do rozwiązania umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia – w zależności od wyboru Operatora Systemu.

 10. Operator Systemu przesyła fakturę wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Zarejestrowanego Użytkownika w ramach rejestracji Konta.

 11. W przypadku braku wpływu na rachunek Operatora Systemu całej kwoty należnej opłaty w terminie 14 dni od daty założenia Konta przez Użytkownika, Operator Systemu uprawniony jest odstąpić od Umowy dodatkowych wezwań lub ograniczyć możliwość korzystania z Konta do czasu uregulowania zaległości

 12. Operator Systemu zastrzega sobie możliwość wysyłania powiadomień i monitów dotyczących zaległych płatności.

 13. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Operator Systemu umożliwiając Rezerwację spotkań u Specjalistów lub Rezerwację konkretnych Usług działa wyłącznie jako pośrednik w przekazywaniu informacji pomiędzy Użytkownikami. W szczególności Operator Systemu nie świadczy za pośrednictwem Systemu usługi polegającej na zagwarantowaniu Użytkownikom możliwości skorzystania z jakichkolwiek Usług, ani na zagwarantowaniu Użytkownikom, że usługi takie będą wykonane.

 14. Mając powyższe na uwadze, Operator Systemu w żadnym wypadku nie odpowiada za możliwość, terminowość, czy jakość wykonania usług świadczonych przez Użytkowników. Operator Systemu nie odpowiada również, za jakiekolwiek szkody Użytkowników związane z

brakiem przybycia Użytkownika na umówione spotkanie lub brakiem możliwości wykonania umówionej Usługi z innych przyczyn.


§ 4 Umowa


 1. Umowa na korzystanie z Systemu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z Systemu zawierana jest z zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika.

 2. Umowa odbywa się na podstawie Regulaminu, Przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych. Procedurę zawierania Umowy określa niniejszy dokument.

 3. Operator Systemu w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Systemu, udziela Użytkownikom nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Systemu, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie z Systemu (“Licencja”). Licencja uprawnia Użytkowników wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Systemu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do jego zwielokrotniania trwałego poprzez instalację Systemu w formie aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Użytkownikom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Systemu. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszego punktu skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Operatora Systemu do Systemu oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

 4. Operator Systemu może uruchomić okres testowy, który służy zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością Systemu. Zakres świadczonych usług w okresie testowym może zostać ograniczony przez Operatora Systemu.

 5. Użytkownik zobowiązuje się w okresie testowym nie wprowadzać do Systemu żadnych danych osobowych w stosunku, do których posiada status administratora danych osobowych lub podmiot przetwarzający, w tym w szczególności danych osobowych klientów. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że wprowadzane do Systemu w okresie testowym dane (za wyjątkiem danych Firmy) są fikcyjne i służą jedynie celom przetestowania funkcjonalności Systemu.

 6. Podstawą do zawarcia Umowy jest uprzednie zgłoszenie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Użytkownika i wypełnienie Formularza rejestracji oraz uzupełnienie danych w profilu poprzez podanie między innymi następujących danych:

  1. imię i nazwisko,

  2. pełna nazwa firmy oraz numer NIP i REGON,

  3. siedziby lub zamieszkania,

  4. adres poczty elektronicznej e-mail oraz numer telefonu kontaktowego,

 7. Podanie danych przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o:

  1. zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Operatorowi Systemu,

  2. zapoznaniu się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy,

  3. wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,

  4. wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej, na wskazany adres email, informacji o wszelkich zmianach dotyczących zasad świadczenia usług oraz o wprowadzanych aktualizacjach i nowościach w Systemie.

 8. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik zakupi subskrypcję lub wybierze pakiet Darmowy (który jest czasowo dostępny) i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 9. Administrator Systemu może rozszerzyć zakres oferowanych usług i wprowadzić w tym celu stosowne zmiany do Regulaminu, bez zgody Użytkownika. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać uprawnień Użytkownika z tytułu praw nabytych.

 10. W przypadku przejścia z aktualnie wykupionego Pakietu do dowolnego innego Pakietu, Umowa na Pakiet aktualnie posiadany zostaje automatycznie rozwiązana i zawierana jest umowa na warunkach określonych dla Pakietu nowego.

 11. Operator Systemu zastrzega sobie możliwość zawieszenia dostępu Użytkownika do Konta, w przypadku, gdy Użytkownik cofnie zgodę na świadczenie Usług w oparciu o jego Konto, O zawieszeniu dostępu do Konta, Użytkownik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zawieszenie dostępu do Konta z przyczyny wskazanej powyżej nie ma wpływu na wynagrodzenie należne Operatorowi Systemu z tytułu świadczenia Usług.


§ 5 Rozwiązanie Umowy


 1. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 15 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Odstąpienie wymaga formy dokumentowej i następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika do Operatora Systemu oświadczenia o odstąpieniu:

  1. mailowo na adres e-mail: biuro@perbis.pl LUB

  2. listownie na adres korespondencyjny Perbis Łukasz Świstak Kościuszki 38, 39-200 Dębica.

  3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Użytkownik i Operator Systemu mogą wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy dokumentowej i następuje poprzez :

  1. mailowo na adres e-mail: biuro@perbis.pl LUB

  2. listownie na adres korespondencyjny Perbis Łukasz Świstak Kościuszki 38, 39-200 Dębica.

  3. Operator Systemu może rozwiązać umowę na korzystanie z Systemu bez zachowania okresu wypowiedzenia, jak również może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości Systemu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

   1. podał w trakcie rejestracji w Systemie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

   2. dopuścił się za pośrednictwem Systemu naruszenia praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Użytkowników Systemu,

   3. dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Operatora Systemu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

   4. Operator Systemu zastrzega sobie prawo, do zaprzestania świadczenia Usług, z chwilą nie opłacenia przez Użytkownika co najmniej jednej wymagalnej faktury VAT w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury – bez uprzedniego wzywania Użytkownika do uiszczenia zaległej należności czy też podjęcia przez Operatora Systemu jakichkolwiek innych działań zmierzających do pozyskania zaległej płatności. W powyższej sytuacji Konto nie zostanie trwale usunięte przez Operatora Systemu, a jedynie zablokowane.

   5. Rezygnacja z Umowy przez Użytkownika, przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, może pociągać za sobą zobowiązanie do pokrycia w całości wszelkich szkód rzeczywistych (damnum emergens), w tym utraconych korzyści (lucrum cessans), jakie poniósł Operator Systemu w związku z wcześniejszym rozwiązaniem Umowy, m.in. kosztów związanych z poniesioną pracą oraz wykorzystanymi materiałami, strat oraz innych wydatków poniesionych przez Operatora Systemu. Punkt ten w szczególności tyczy się zerwania rocznej subskrypcji w czasie jej trwania.

   6. W przypadku rozwiązania Umowy Operator Systemu udostępni bezpłatnie Użytkownikowi, w formie rozszyfrowanej i pozwalającej na odczyt za pomocą ogólnodostępnych narzędzi

informatycznych kopię bazy danych Konta, zawierającą oryginalną strukturę oraz najnowszą wersję danych, na okres 30 dni. W powyższym okresie Użytkownik ma obowiązek weryfikacji poprawności kopi bazy danych Konta. Po upływie 30 dni Operator Systemu zniszczy te dane bezpowrotnie.


§ 6 Reklamacja


 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Systemu należy kierować na adres: biuro@perbis.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.

 2. Operator Systemu zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.

 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail z którego wysłana zostało zgłoszenie reklamacyjne.

 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy

  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie https://wiih.rzeszow.pl Klient ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Błędy krytyczne usuwane będą przez Operatora Systemu w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia błędu przez Użytkownika.

 7. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Systemu innych niż Błąd krytyczny Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu, jednak nie dłuższym niż 30 dni od momentu zgłoszenia błędu przez Użytkownika.


§ 7 Dane osobowe


 1. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania przez Operatora Systemu danych osobowych Użytkowników dostępne są w Polityce prywatności PROminder, w tym polityka plików cookies dostępna na stronie internetowej ( https://prominder.pl/Polityka_Prywatnosci.pdf oraz https://prominder.pl/RODO.pdf ). Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności

 2. Istotą Systemu jest umożliwienie Użytkownikom świadczenia Usług na rzecz Klientów oraz umożliwienie Klientom korzystania z Usług, jak również promowanie Usług PROminder. W związku z tym Operator Systemu i Użytkownicy przetwarzają dane osobowe Klientów we własnych celach, zatem są odrębnymi administratorami ich danych osobowych.

 3. Z uwagi na fakt, że istotą funkcjonowania Systemu jest dokonywanie Rezerwacji Usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia Rezerwacji i terminu wykonania Usługi, Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Systemu, korespondencję e-mail lub push lub wiadomości sms zawierające ww. potwierdzenia. Potwierdzenia te domyślnie nie zawierają treści marketingowych ani handlowych, a jedynie informacje dotyczące Rezerwacji.

 4. Gdy Firma lub Specjalista będzie korzystać z narzędzi dostępnych w ramach Systemu (m.in. kalendarz wizyt, przypomnienia, marketing) – Operator Systemu będzie w niezbędnym zakresie w imieniu Firmy lub Specjalisty przetwarzać dane Klienta na zasadach określonych w zawartej z Firmą lub Specjalistą – zgodnie z art. 28 RODO – umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Firma lub Specjalista nadal będzie administratorem jego danych osobowych.

 5. Cele, w jakich Firma lub Specjalista będzie mógł przetwarzać dane Klienta będą uzależnione od tego, jakie Firma lub Specjalista posiada podstawy do przetwarzania danych Klienta, w tym czy i jakich zgód Klient udzielił Firmie lub Specjaliście na przetwarzanie jego danych

  osobowych, czy tych zgód nie wycofał oraz czy nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania przez Firmę lub Specjalistę jego danych osobowych.

 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom bez jego wyraźnej zgody, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z umowy) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie usług objętych Umową. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Klienta ani Firmy.


§ 8 Powierzenie przetwarzania danych osobowych


 1. Oświadczenia Stron

  1. Zawarcie Umowy oznacza dla Firmy, zwanej dalej również Administratorem, konieczność powierzenia Operatorowi Systemu, zwanemu dalej również Podmiotem przetwarzającym, do przetwarzania danych osobowych należących do osób trzecich, wprowadzanych przez Użytkownika do Systemu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje spis postanowień znajdujących się w niniejszym paragrafie.

  2. w tym paragrafie jest mowa o „Umowie głównej” – należy przez to rozumieć Umowę, natomiast „Umowa powierzenia” – oznacza umowę dotyczącą powierzenia Operatorowi Systemu do przetwarzania danych osobowych.

  3. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem wszelkich danych osobowych, które przetwarza lub wprowadza do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem Systemu oraz oświadcza, że ww. dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Przedmiot powierzenia

  1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności art. 28 ust. 3 RODO, oraz właściwej realizacji postanowień zawartej Umowy głównej, Administrator, powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, zgromadzone na udostępnionej Administratorowi przestrzeni Systemu i zbierane przez Operatora Systemu w imieniu i na rzecz Użytkownika w ramach świadczonych przez Podmiot przetwarzający Usług, w zakresie określonym niniejszą Umową powierzenia. Powierzone dane nie są dalej przetwarzane. Dane przechowywane są na monitorowanych 24/7 serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej,

  2. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe należące do osób trzecich: Użytkowników, Specjalistów oraz Klientów, za które jest odpowiedzialny na mocy odrębnych przepisów. Administrator niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych zawartych w prowadzonej przez niego w Systemie dokumentacji w celu zbierania danych poprzez rejestrację, rezerwację, przesyłania i odbierania danych między Firmą lub Specjalistą a Klientem. Podmiot przetwarzający i osoby działające w jego imieniu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które dotyczą Klientów, a które zostały uzyskane w związku z realizacją Umowy. Tajemnica ta obowiązuje również po śmierci Użytkownika.

  3. Zakres danych osobowych przekazanych przez Administratora do przetwarzania będzie zależał od tego, co Administrator wprowadzi do jego Konta. Dane osobowe wprowadzane przez Administratora mogą obejmować w szczególności:

   1. oznaczenie Klienta:

    • nazwisko i imię (imiona);

    • numer telefonu;

    • adres e-mail;

    • adres miejsca zamieszkania/zameldowania;

    • numer PESEL,

   2. oznaczenie Specjalisty:

    • imię

    • nazwisko

    • dostępne Usługi

    • godziny przyjęć

    • urlopy

   3. dane osobowe osób upoważnionych przez Klienta:

    • nazwisko i imię,

    • numer telefonu

    • adres e-mail

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający przez okres wykonywania Umowy, aż do czasu usunięcia danych.

 3. Zobowiązania Stron

  1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy powierzenia i Umowy głównej oraz w celach w nich określonych.

  2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

  3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

  4. Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do:

   1. zabezpieczenia Systemu przed uszkodzeniem lub utratą zgromadzonych w nim danych

   2. utrzymywania integralności metadanych i treści dokumentacji prowadzonej za pomocą Systemu tj. zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian przez osoby nieupoważnione przez Administratora;

   3. zapewnienia stałego dostępu do danych dla Użytkownika i zabezpieczeniu przed dostępem osób nieuprawnionych;

   4. identyfikacji osoby dokonującej wpisu do dokumentacji prowadzonej za pomocą Systemu i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w tej dokumentacji i metadanych (jeśli w ramach jednego Konta System wykorzystuje kilka osób, każda z tych osób ma swój login i hasło);

   5. W ramach zabezpieczenia danych powierzonych do przetwarzania Administrator zobowiązuje się do:

    1. systematycznego dokonywania analizy zagrożeń związanych z przechowywaniem danych w Systemie, a jeżeli będzie to wymagane dokonanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;

    2. opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji wytwarzanej w ramach Systemu;

    3. stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, w tym między innymi szyfrowanie danych osobowych oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego (backupy);

    4. bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów;

   6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

   7. Podmiot przetwarzający będzie wspomagał Administratora w przypadku, gdy osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane za pomocą Systemu, zwróci się do Administratora z wnioskiem, mającym podstawę prawną w powszechnie obowiązujących przepisach, dotyczącym przetwarzanych danych.

   8. Podmiot przetwarzający udzieli Administratorowi pomocy w kontaktach z właściwym organem nadzoru nad ochroną danych osobowych lub innym organem państwa, w szczególności poprzez dostarczanie, na rozsądne życzenie Użytkownika, niezbędnych informacji i dokumentacji.

   9. Podmiot przetwarzający zawiadomi, bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 48 godzin po stwierdzeniu naruszenia), Administratora o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy powierzenia. Administrator we własnym zakresie dokona oceny otrzymanych zawiadomień i samodzielnie powiadomi organy nadzoru oraz osoby fizyczne, których te naruszenia dotyczą. Zawiadomienia, o których mowa w zdaniach poprzednich dokonane będą drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora w sposób umożliwiający uzyskanie informacji takich, jak charakter naruszenia, możliwe kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, kategorię i przybliżona liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, możliwe konsekwencję naruszenia, środki zastosowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych.

   10. W celu wykonania obowiązków, o których mowa w punktach poprzednich, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych (rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestr incydentów i naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych osobowych), zobowiązany jest przeprowadzać ocenę wymogu wyznaczenia IOD zgodnie z art. 37 RODO i powiadamiać o jej wyniku Firmę podając dane kontaktowe IOD. Niezależnie od tego Administrator ma prawo do kontroli zgodności przetwarzanych w Systemie danych osobowych z Umową przetwarzania. W tym celu Podmiot przetwarzający udostępni Administratorowi, na jego rozsądne i umotywowane żądanie, wszelkie informacje niezbędne do potwierdzenia zgodności przetwarzania z wymogami Umowy powierzenia oraz wymogami innych przepisów powszechnie obowiązujących.

   11. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Podmiotu przetwarzającego w ramach utrzymania sprawności i funkcjonalności Systemu. W celu uniknięcia wątpliwości, w imieniu Podmiotu przetwarzającego powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie Podmiot przetwarzający zobowiązany jest wpisać do „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”.

   12. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zebrania od swoich pracowników lub współpracowników, przy pomocy których realizować będzie przedmiot niniejszej Umowy powierzenia, oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.

   13. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych.

 4. Współdziałanie stron

  1. Podczas trwania niniejszej Umowy powierzenia, strony zobowiązują się ściśle współpracować za pośrednictwem wyznaczonych osób, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy powierzenia.

 5. Odpowiedzialność

  1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r– Kodeks cywilny, przepisami Ustawy i RODO oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.

  2. W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Administratora.

  3. W przypadku innym niż określonym w pkt 2, Podmiot przetwarzający ponosić będzie odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy.

  4. W celu uniknięcia wątpliwości, Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników, podwykonawców i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.

 6. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy powierzenia przetwarzania danych

  1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.

  2. Umowa powierzenia ulega rozwiązaniu w momencie rozwiązania Umowy głównej.

  3. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej Umowie.

  4. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia bez wypowiedzenia jeżeli w wyniku kontroli organu odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych lub innego organu państwa zostanie ujawnione nieodpowiednie zabezpieczenie danych osobowych zgromadzonych w Systemie.

  5. W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych, Operator Systemu udostępni bezpłatnie Firmie, w formie rozszyfrowanej i pozwalającej na odczyt za pomocą ogólnodostępnych narzędzi informatycznych kopię bazy danych Konta, zawierającą oryginalną strukturę oraz najnowszą wersję danych na okres 30 dni. W powyższym okresie Firma ma obowiązek weryfikacji poprawności kopi bazy danych Konta. Po upływie 30 dni Operator Systemu zniszczy te dane bezpowrotnie


§ 9 Program poleceń


 1. Operator Systemu umożliwia Użytkownikom udział w programie poleceń, którego celem jest zaproszenie do Systemu PROminder nowych Użytkowników.

 2. Użytkownik otrzymuje w Systemie jeden indywidualny link polecający, do wielokrotnego wykorzystania, który może zostać udostępniony potencjalnym Użytkownikom.

 3. Aby uznać polecenie za aktywne, polecony Użytkownik musi użyć linku polecającego do rejestracji w Systemie oraz opłacać abonament w Systemie. Jeżeli Użytkownik nie dokończy rejestracji przez podany link polecający, polecenie nie zostanie uznane.

 4. Za uznane polecenie, Użytkownik polecający otrzymuje nagrodę w postaci rabatu na swój Pakiet w danym miesiącu w którym został opłacony abonament przez polecanego Użytkownika. Rodzaj bonifikaty za polecenie jest każdorazowo indywidualnie ustalane pomiędzy Operatorem Systemu a Użytkownikiem polecającym. Proponowane modele bonifikaty to

  1. Każdy Użytkownik z polecenia obniża koszt pakietu polecającemu o 10%. Maksymalna możliwość poleceń to 10 co uprawnia do korzystania z dowolnego pakietu za darmo ALBO

  2. 1 miesiąc darmowego korzystania z Systemu w każdym roku kalendarzowym

 5. Operator Systemu może zmienić warunki programu poleceń w dowolnym momencie.

 6. Biorąc udział w Programie Poleceń, Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. nie przedstawiania siebie jako pracownika, współpracownika, przedstawiciela lub osoby upoważnionej na jakiejkolwiek podstawie do występowania w imieniu Operatora Systemu oraz Systemu.

  2. nie korzystania z programów do automatycznego wysyłania wiadomości do osób trzecich;

  3. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa;

  4. udostępniania linków polecających wyłącznie istniejącym osobom fizycznym lub podmiotom gospodarczym, tym samym do nie podejmowania nieuczciwych działań lub wprowadzających w błąd, jak również obraźliwych;

  5. nie tworzenia lub używania linków polecających w kontekście jakichkolwiek działań, które naruszają prawa jednostki, promują przemoc, nienawiść, są dyskryminacje, obsceniczne lub obraźliwe;

  6. nie naruszania prywatności ani praw własności intelektualnej osób trzecich;

  7. Wystąpienie jakiegokolwiek Naruszenia Zasad Programu Poleceń skutkuje utratą wszystkich nagród za polecenia, które oczekują na przyznanie na rzecz danego Klienta.

  8. Postanowienia niniejszego punktu są wiążące względem danego Użytkownika od momentu wysłania lub wygenerowania przez Użytkownika pierwszego linku polecającego.

  9. Odpowiedzialność Operatora Systemu wynikająca z ewentualnych szkód bezpośrednich ogranicza się do łącznej kwoty nagród należnych za ostatnie trzy miesiące. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody pośrednie, niezależnie od tego czy wcześniej poinformowano o nich. Zastrzeżenie to będzie miało zastosowanie bez względu na podstawę prawną, na której opierają się roszczenia.


   § 10 Wyłącznie odpowiedzialności


   1. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za:

    1. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Systemie przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Systemu;

    2. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Systemu;

    3. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem Usług w szczególności Usług Firm wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości;

    4. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Systemu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników;

    5. szkody spowodowane przez Użytkowników lub osób trzecich poprzez naruszenie praw osób trzecich;

    6. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Systemu Konta w związku z naruszeniem przez Klientów postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

    7. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Firmy lub operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Operator Systemu posiada zawarte umowy oraz innych firm trzecich takich jak operatorzy płatności itd.

    8. treści wiadomości SMS wysyłanych za pomocą Systemu przez Użytkowników.

   2. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób korzysta z udostępnionego mu odpłatnie lub nieodpłatnie Systemu.

   3. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika za utratę zysków (lucrum cessans) lub jakiekolwiek szkody (damnum emergens), straty pośrednie, koszty i inne należności, jakie Użytkownik poniósł w związku z wykonywaniem swych obowiązków związanych z realizacją Umowy.

   4. Użytkownik zwalnia Operatora Systemu z odpowiedzialności za utratę danych osobowych osób trzecich, które to dane zostały wprowadzone do Systemu bądź zostały niewłaściwie wykorzystane lub w sposób nieuprawniony ujawnione w związku z brakiem u Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Hasła lub Loginu, bądź udostępnieniem przez Użytkownika Konta osobom nieuprawnionym.

  10. Użytkownik będzie odpowiadał jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, którym przyznał dostęp do Systemu

  11. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek działania siły wyższej.

  12. Operator Systemu, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

   1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych;

   2. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych;

   3. jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Partnera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.


§ 11 Postanowienia końcowe


 1. Operator Systemu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Systemu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Operator Systemu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Operator Systemu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianach Regulaminu PROminder zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Użytkownika, na 15 dni przed ich wejściem w życie.

 3. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu i w takim wypadku ma prawo żądać usunięcia Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej, w terminie 15 dni od daty zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany bez zastrzeżeń.

 4. Integralną częścią Umowy oraz Regulaminu jest Załącznik nr 1 do Regulaminu „Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy”.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. Operator Systemu zastrzega że przewiduje zmianę regulaminu po rozszerzeniu systemu o funkcjonalności:

  1. Możliwość pisania opinii i komentarzy przez użytkowników, (regulamin zamieszczania treści / opinii)

  2. Możliwość rejestracji i tworzenia profili przez Klientów (udostępniane dane)

 7. Operator Systemu ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje dotyczące Firm korzystających z Systemu, z tym zastrzeżeniem, że Operator Systemu zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Firmy, której te informacje dotyczą.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023.

Załącznik nr 1 do Regulaminu PROminder


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Perbis Łukasz Świstak ul. Kościuszki 38

39-200 Dębica biuro@perbis.pl


Ja niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy na korzystanie z systemu PROminder.

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………

e-mail używany w Systemie: …………………………………………………

telefon używany Systemie: …………………………………………………

data: …………………………………………………


podpis: